STAP 1 | KWARTIER MAKEN

In stap 1 draait het om kwartier maken en om draagvlak bouwen. U gaat eerst - samen met de winkelstraatmanager(s) - op zoek naar 'ambassadeurs met visie'. Dit zijn enthousiaste en betrokken ondernemers die - samen met de ondernemersvereniging - hun schouders onder de ontwikkeling van de streetbrand willen zetten. Hun rol is zoveel mogelijk collega's in de straat activeren om mee te werken aan het brandingtraject.

Deze fase is cruciaal. Streetbranding heeft namelijk alleen kans van slagen als de meerderheid van de ondernemers in een winkelgebied of -straat zich commiteert aan de uitkomst. Hoe meer input van iedereen en hoe hoger de betrokkenheid van alle ondernemers tijdens het brandingtraject, hoe groter de kans op succes!

Het brandingtraject wordt geleid door de werkgroep streetbranding, die uit een mix bestaat van bestuursleden en ondernemers uit de straat. De werkgroep kan zich eventueel laten ondersteunen door een (externe) procesbegeleider. De werkgroep begroot vervolgens de stappen 1, 2, 3 en 4, gaat op zoek naar financiering van het project en begint daarna aan stap 2.

PRAKTISCHE HANDVATTEN & ACHTERGRONDINFORMATIE

Waar moet u aan denken vóór u van start gaat? En wat verstaan we eigenlijk - grofweg - onder de begrippen brand en branding?

Praktische handvatten

Achtergrondinformatie

Na het bekijken van de trainingsfilm What is Brand Strategy? van Gavin Wedell weet u:

 • waarom bedrijven, steden en organisaties aan branding doen
 • wat brands zijn en hoe ze tot stand komen
 • wie de eigenaar is van een brand
 • hoe brands mensen beïnvloeden en waardoor brands worden beïnvloed

Ook interessant: wat hebben stadsontwikkeling en streetbranding met elkaar te maken? Bouwen aan imago: stadsontwikkeling als place branding?

WORKSHOP

Workshop Een snelle start met streetbranding

In deze workshop leert u hoe u draagvlak voor uw eigen streetbrand creërt, collega-ondernemers en pandeigenaren betrekt, een werkgroep branding samenstelt, stap 1 t/m 4 begroot en financiering en partners zoekt. In het tweede deel van de workshop ontdekt u welke openbare informatiebronnen u kunt raadplegen en bij hoe u zelf het best aanvullend onderzoek kunt doen. We staan ook stil bij wat u kunt met de verzamelde informatie: wat heeft u feitelijk in handen en wat weet u dus? 

Masterclass streetbranding voor winkelstraatmanagers

In deze masterclass streetbranding voor winkel- straatmanagers leert u hoe u het streetbrandingproces in uw winkelstraat of –gebied optimaal kan (helpen) opzetten en begeleiden. Welke stappen zijn er, welke taken en rollen kunt u vervullen? Welke kennis en vaardigheden heeft u nodig om een werkgroep branding te creëren en succesvol te ondersteunen en te adviseren? Wat zijn de randvoorwaarden en hoe belangrijk is de voorbereiding van het proces? Tot slot is er aandacht voor de implementatie; hoe doet u dat? 

PROCES, TAKEN & ROLLEN

Hoe formeert u een effectieve werkgroep streetbranding? Wat zijn de taken en de rollen? En hoe verdeelt u die?

Proces

U richt een werkgroep streetbranding op met daarin bestuursleden van de ondernemersvereniging, leden van de marketing- of promotiecommissie, een paar enthousiaste en betrokken ondernemers uit de straat die ambassadeur willen zijn, de winkelstraatmanager en eventueel een procesbegeleider. Deze werkgroep gaat het feitelijke kwartier maken voor haar rekening nemen.

Taken

De werkgroep:

 • bakent het streetbrandingtraject af. Wat hoort wel bij het traject en wat niet? En; wat neemt de werkgroep streetbranding wel en niet voor haar rekening?
 • formuleert de doelen. Wat wilt u bereiken?
 • stelt een werkplan op met daarin uw aanpak, activiteiten, bemensing en planning om die doelen te bereiken
 • maakt een (grove) kostenraming van stap 1 t/m 4
 • gaat op zoek naar (aanvullende) financiering van het streetbrandingtraject

Rollen

In de werkgroep streetbranding maakt u een taakverdeling, afhankelijk van de tijd en competenties van de werkgroepleden.

Succesvolle teams bestaan uit mensen met verschillende compententies en voorkeursrollen, die goed met elkaar samenwerken. Het teamrollenmodel van Belbin vergroot uw inzicht in uw teamleden en in de ideale teamsamenstelling.

Profiel procesbegeleider en/of werkgroepvoorzitter

METHODEN & MODELLEN

Wat is draagvlak en op welke manieren kunt u draagvlak ontwikkelen?

Methoden
Checklist draagvlak bouwen

NETWERK

Streetbranding.nl is een netwerk; het streetbranding-netwerk. Wie zijn uw partners in stap 1?

Stichting Amsterdam Marketing is de citymarketing organisatie van Metropool Amsterdam, actief op het gebied van promotie, informatie, onderzoek en dienstverlening.  De ambitie is om deze regio op de kaart te zetten als één van de vijf meest aantrekkelijke metropolen van Europa voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Onder het motto ‘I amsterdam’ profileert Amsterdam Marketing de Metropool Amsterdam als internationale woon- en werkmetropool, aantrekkelijke reisbestemming en proeftuin voor innovaties. Amsterdam Marketing kent drie clusters: Marketing, Dienstverlening en Relaties. Daarnaast zijn er een aantal stafafdelingen die voor alle clusters werken, zoals Financiën, Personeel & Organisatie, en Corporate Communicatie. 

De belangrijkste activiteiten van Amsterdam Marketing zijn:

 • Marketing en promotie
 • Onderzoek, analyse en advies
 • Initiëren en stimuleren van marketing-innovatie en productontwikkeling
 • Beschikbaar stellen van expertise
 • Uitvoeren van informatieve en receptieve diensten
 • Belangenbehartiging

Andere netwerkpartners

Amsterdam City is een vereniging met als leden een groot aantal ondernemersverenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instellingen en culturele organisaties, allen gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. Het doel is een economisch gezonde stad met de focus op

 • verdienvermogen
 • city quality
 • vestigingsklimaat
 • arbeidsmarkt
 • bereikbaarheid

Amsterdam City stimuleert en faciliteert visievorming bij overheid en ondernemers op de rol van de economie in Amsterdam Centrum, coördineert het straatmanagement in de winkelgebieden binnenstad, zet discussies op en organiseert bijeenkomsten en geeft op regelmatige basis informatie middels de nieuwsbrief, de website en de economische les.

KOSTEN, MOGELIJKE SUBSIDIËNTEN & SPONSORS

Branding kost geld. De brand bepalen en het ‘bouwen’ ervan zijn allebei een kostenpost. Wat is een reëel budget per stap en wie zijn potentiële medefinanciers?

Kosten

 • kostenraming stap 1 t/m 4
 • getFile.cfm?file=Stap 1 Kwartiermaken - Profiel procesbegeleider of voorzitter werkgroep streetbranding.pdf&dir=documenten&sub=

Subsidiënten en sponsors

Voor de financiering van stap 1 t/m 4 kunt u ter aanvulling op uw eigen middelen, proberen een gemeentelijke subsidie te krijgen. Ook verstrekken sommige provincies soms subsidies, bijvoorbeeld in het kader van een regionaal economisch stimuleringsbeleid.

Vastgoedeigenaren zullen ook vaak geneigd zijn financieel bij te willen dragen aan een vitale winkelstraat. U kunt de pandeigenaren in uw straat of gebied dus ook benaderen om uw plan en aanpak te bespreken.

Verder is het verstandig om ook in overleg te treden met grotere instellingen en bedrijven in uw straat of gebied, zoals een museum, hotelketen, hogeschool of universiteit. Ook deze partijen hebben - samen met u - belang bij een herkenbaar en aantrekkelijk streetbrand.

Tot slot kunt u ook aan sponsoring in natura denken, bijvoorbeeld door een reclame-, communicatie- of marketingbureau in uw straat of gebied.

RESULTAAT

Na stap 1 heeft u de volgende zaken bereikt:
 • uw eigen ambassadeursnetwerk geactiveerd
 • draagvlak voor streetbranding in uw winkelstaat of – gebied gerealiseerd
 • een werkgroep branding ingericht
 • een procesbegeleider en/of werkgroepvoorzitter aangesteld
 • stap 1 t/m 4 van het streetbrandingproces begroot
 • financiers aangezocht voor stap 1 t/m 4